Nastavenie domácej siete LAN

Správnym nastavením domácej siete LAN, umožníte pristupovať k hlavnému riadiacemu programu Homylogic Evaluation Kit bez nutnosti zadávania IP adresy do prehliadača. Nastavením VPN v domácej sieti, umožníte prístup k programu Homylogic Evaluation Kit z internetu (pevná verejná IP adresa nie je potrebná). Pre nastavenie domácej siete odporúčame používať zariadenie MikroTik RouterBoard.

Nastavením DNS v domácej sieti, je možné pristupovať k hlavnému riadiacemu programu vo vašej sieti zadaním adresy https://homylogic.go, namiesto napr. https://192.168.16.111. Pre prístup do domácej siete z internetu je potrebné povoliť a nastaviť VPN. Tento návod zvládne technik, ktorý ovláda konfiguráciu počítačových sietí.

Hlavný program Homylogic Evaluation Kit môže korektne fungovať aj bez správneho nastavenia lokálnej siete LAN (bez zariadenie MikroTik), avšak nevyhnete sa hláseniu o nezabezpečenej komunikácii, čo však v lokálnej sieti nie je závažný problém. Zobrazovanie hlásenia o nezabezpečenom pripojení je potrebné vypnúť vo vašom prehliadači.

Bez korektného nastavenia DNS v domácej sieti LAN
Korektné nastavené DNS v domácej sieti LAN

Nastavenie DNS

Nastavenie DNS umožní pristupovať k hlavnému riadiacemu programu Homylogic Evaluation Kit, z akéhokoľvek počítača alebo mobilu pripojeného vo vašej lokálnej sieti LAN, bez nutnosti zadávania IP adresy. Správne nastavené DNS tiež zaručí maximálnu bezpečnosť pri používaní protokolu https://, pretože certifikát používaný pre šifrovanie komunikácie nie je možné overiť bez použitia DNS.

1. Stiahnuť program Winbox
Program Winbox je možné stiahnuť z internetu, používa sa pre konfiguráciu zariadenia MikroTik RouterBoard.

2. Spustenie programu WinBox a pripojenie k vášmu zariadeniu MikroTik RouterBoard
Spustite program winbox.exe, program automaticky nájde všetky pripojené zariadenia MikroTik RouterBoard vo vašej sieti. Vykonajte pripojenie k zariadeniu MikroTik RouterBoard.

2. Pridanie záznamu DNS pre hlavný riadiaci program Homylogic Evaluation Kit Pi
V ponuke IP->DNS je možné pridať nový statický záznam DNS. Názov DNS musí byť homylogic.go, IP adresa je zvyčajne 192.168.16.111.

Nastavenie VPN

1. Spustenie programu WinBox a pripojenie k vášmu zariadeniu MikroTik RouterBoard

2. Povoliť VPN
V ponuke Quick Set je potrebné povoliť používanie VPN. Ak nemáte pridelenú pevnú IP adresu poznačte si uvedenú VPN adresu (ktorú budete potrebovať pre pripojenie napr. z mobilného telefónu).

3. Pridať používateľov pre prihlásenie do VPN
V ponuke PPP, záložka Profiles pridajte nový zabezpečený profil. V rovnakej ponuke PPP, na záložke Secrets pridajte nového používateľa a vyberte predtým vytvorený zabezpečený profil, nastavte meno a heslo používateľa.

Pokiaľ je zariadenia MikroTik pripojené k vášmu hlavnému routeru, na vašom hlavnom routery je potrebné presmerovať port číslo 1723 na zariadenie MikroTik.

Príklad nastavení zariadenia MikroTik

Inštalácia MySQL pre Homylogic Evaluation Kit Pi

Použitím databázového servera MySQL je možné programu Homylogic Evaluation Kit zvýšiť veľkosť spracovávaných údajov a znížiť odozvy aplikácie, pri používaní viacerými používateľmi. Štandardne program používa databázu Sqlite, ktorej údaje sú uložené v jednom súbore. Odporúčame používať databázový server Maria MySQL, pretože zabezpečuje výkonnejšie databázové úložisko ako Sqlite (vhodný pre menšie prevádzky).

1. Inštalácia MySQL servera
Inštalácia spustíme príkazom sudo apt install mariadb-server.

2. Nastavenie zabezpečenia MySQL servera
Pre nastavenie základného zabezpečenia zadajte príkaz sudo mysql_secure_installation.

3. Pridanie používateľa pre program Homylogic Evaluation Kit
Najskôr je potrebné prihlásiť sa na MySQL server príkazom sudo mysql -u root -p. Nového používateľa je možné vytvoriť príkazom CREATE USER ‚homylogic’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚SemZadajteHeslo‘;. Je potrebné aby mal program homylogic plné práva na MySQL server, nastavenie úplných práv pre používateľa homylogic je možné príkazom GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‚homylogic’@’localhost‘;.
! Pozor na správne zadanie znakov apostrof (znaky sú vždy hore, niekedy sa prvý apostrof môže zobrazovať ako čiarka ,).

4. Nastaviť program Homylogic Evaluation Kit Pi pre používanie MySQL
Spustiť program Homylogic Evaluation Kit Pi (tak aby bolo možné zadávanie príkazov) je možné príkazmi cd /; cd /homylogic; ./homylogic;. Pre zmenu databázového klienta zadajte príkaz db set-provider mysql. Pre nastavenie prihlasovacieho hesla zadajte príkaz db set-mysql pass=SemZadajteHeslo.


Povoliť vzdialený prístup je možné pridaním riadkov na koniec súboru príkazom sudo nano /etc/mysql/my.cnf:
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0

Reštartovanie služby MySQL server je možné príkazom sudo /etc/init.d/mysql restart.

Inštalácia aplikácie Homylogic Evaluation Kit Pi

Pomocou tohto návodu je možné nainštalovať hlavný riadiaci program Homylogic Evaluation Kit do zariadenia Rasberry Pi 3 (a novšie) z operačného systému Windows. Návod je určený pre technika, ktorý ovláda základy operačného systému Linux.

V našom obchode je možné zakúpiť hotové zariadenie s už nainštalovaným programom Homylogic Evaluation Kit. Zariadenie je po pripojení pripravené k používaniu.

Pre inštaláciu je potrebné mať k dispozícii nasledujúce súčasti:
Zariadenie Raspberry Pi
– Micro SD kartu (minimálne 10GB)
– Čítačku SD kariet
– Monitor a klávesnica.

1. Stiahnutie operačného systému Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

2. Inštalácia programu balenaEtcher, ktorý je potrebný pre napálenie operačného systému na SD kartu
https://www.balena.io/etcher/

3. Napálenie operačného systému na SD kartu
Pripojte čítačku s SD kartou do počítača a spustite program balenaEtcher. V programe balenaEtcher je potrebné vybrať stiahnutý operačný systém a zvoliť SD kartu, potvrdením sa spustí napálenie operačného systému. Po úspešnom napálení vložte SD kartu do zariadenia Rasberry Pi.

4. Spustenie zariadenia Raspberry Pi
Pripojte monitor, klávesnicu a adaptér k zariadeniu Raspberry Pi. Pre prvé prihlásenie použite meno pi a heslo raspberry.

5. Základná konfigurácia, zmena hesla.
Po prihlásení do zariadenia, je potrebné spustiť konfiguračný program zadaním príkazu sudo raspi-config. Nastavte nové heslo používateľa pi, napr. homylogic.

6. Nastavenie lokalizácie
V ponuke konfiguračného programu raspi-config vyberte možnosť Localisation Options. V ponuke Change Locale je potrebné vybrať sk_SK ISO-8859-2 a nastaviť ako predvolené. V ponuke Time Zone si zvoľte vaše časové pásmo.

7. Pripojenie do siete LAN a dokončenie základnej konfigurácie
V konfiguračnom programe raspi-config zvoľte Network Options. Nastavte Hostname na homylogic. Ďalej môžete povoliť WiFi alebo pripojiť sieťový kábel. Základná konfigurácia je hotová, ukončite program raspi-config a vykonajte reštart zariadenia.

8. Vypnutie služieb ktoré sa nebudú používať
Zadaním príkazu sudo nano /boot/config.txt sa otvorí súbor, v ktorom je možné zakázať používanie WiFi a Bluetooth. Zariadenie je zvyčajne určené pre pripojenie sieťovým káblom, napr. v skrinke data rack. Pre zakázanie WiFi pridajte na koniec súboru nasledujúci riadok:
dtoverlay=disable-wifi
Pre zakázanie Bluetooth pridajte ešte riadok:
dtoverlay=disable-bt

9. Nastavenie pevnej IP adresy
Zobrazenie aktuálneho stavu sieťového pripojenia je možné zobraziť príkazom ifconfig. Pre nastavenie pevnej IP adresy je potrebné zadať príkaz sudo nano /etc/dhcpcd.conf. Na konci konfiguračné súboru v sekcii Example static IP configuration sa nachádzajú nastavenia pre pevnú IP adresu. Príklad nastavenia:
interface eth0
static ip_address=192.168.16.111/24
static routers=192.168.16.1
static domain_name_servers=192.168.16.1 8.8.8.8
Uložte zmeny v súbore a vykonajte reštart zariadenia príkazom sudo reboot.

10. Stiahnuť a nainštalovať .Net Core
Pre vytvorenie cieľového adresára je potrebné zadať príkaz sudo mkdir /usr/share/dotnet, následne je potrebné nachádzať sa v adresári dotnet zadaním príkazu cd /usr/share/dotnet/. Stiahnutie .Net Core je možné vykonať príkazom sudo wget homylogic.com/downloads/tools/dotnet-sdk-3.1.102-linux-arm.tar.gz, rozbaliť stiahnutý súbor príkazom sudo tar -zxvf dotnet-sdk-3.1.102-linux-arm.tar.gz. Príkazom sudo nano /home/pi/.profile je potrebné otvoriť súbor profilu používateľa a na koniec súboru pridať nasledujúce dva riadky:
export DOTNET_ROOT=/usr/share/dotnet
export PATH=$PATH:/usr/share/dotnet
Vykonajte reštart zariadenia zadaním príkazu reboot. Po reštartovaní zariadenia je možné inštaláciu .Net Core otestovať zadaním príkazu dotnet –info.

11. Vytvorenie adresára homylogic
Pre vytvorenie adresára zadajte príkaz cd / a príkaz sudo mkdir homylogic. Pre nastavenie prístupu k adresáru homylogic pre všetkých používateľov zadajte príkaz sudo chmod 777 -R homylogic.

12. Stiahnutie programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Program je potrebné stiahnuť do adresára homylogic, príkazom cd homylogic. Stiahnuť verziu programu je možné zadaním príkazu wget homylogic.com/downloads/homylogic.tar.gz. Rozbaliť stiahnutý súbor je možné príkazom tar -zxvf homylogic.tar.gz.

13. Nastavenie práv na porty programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Zadajte príkaz sudo setcap ‚cap_net_bind_service=+ep‘ /homylogic/homylogic, čím sa umožní hlavnému programu používanie portov 80 a 443.
! Príkaz obsahuje dva špeciálne znaky apostrof (vždy hore, niekedy sa prvý apostrof môže zobrazovať ako čiarka ,).

14. Automatické spustenie programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Spustiť program pre otestovanie funkčnosti je možné príkazom ./homylogic, spustený program je možné vypnúť príkazom exit. Pre nastavenie automatického spustenia programu je potrebné zadať príkaz sudo nano /etc/systemd/system/homylogic.service, čím sa otvorí súbor pre nastavenie služby s automatickým spustením. Do súboru zadajte nasledujúce údaje:
[Unit]
Description=Homylogic Evaluation Kit Pi
[Service]
WorkingDirectory=/homylogic
ExecStart=/homylogic/homylogic
Restart=always
StandardInput=tty
StandardOutput=tty
StandardError=tty
TTYPath=/dev/tty12
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Povoliť automatické spustenie služby (programu Homylogic Evaluation Kit Pi) pri štarte zariadenia je možné príkazom sudo systemctl enable homylogic.service. Službu je možné okamžite spustiť príkazom sudo systemctl start homylogic.service. Stav služby je možné zobraziť príkazom sudo systemctl status homylogic.service.

Inštalácia je hotová, vykonajte reštart zariadenia zadaním príkazu reboot.