Inštalácia MySQL pre Homylogic Evaluation Kit Pi

Použitím databázového servera MySQL je možné programu Homylogic Evaluation Kit zvýšiť veľkosť spracovávaných údajov a znížiť odozvy aplikácie, pri používaní viacerými používateľmi. Štandardne program používa databázu Sqlite, ktorej údaje sú uložené v jednom súbore. Odporúčame používať databázový server Maria MySQL, pretože zabezpečuje výkonnejšie databázové úložisko ako Sqlite (vhodný pre menšie prevádzky).

1. Inštalácia MySQL servera
Inštalácia spustíme príkazom sudo apt install mariadb-server.

2. Nastavenie zabezpečenia MySQL servera
Pre nastavenie základného zabezpečenia zadajte príkaz sudo mysql_secure_installation.

3. Pridanie používateľa pre program Homylogic Evaluation Kit
Najskôr je potrebné prihlásiť sa na MySQL server príkazom sudo mysql -u root -p. Nového používateľa je možné vytvoriť príkazom CREATE USER ‚homylogic’@’localhost‘ IDENTIFIED BY ‚SemZadajteHeslo‘;. Je potrebné aby mal program homylogic plné práva na MySQL server, nastavenie úplných práv pre používateľa homylogic je možné príkazom GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‚homylogic’@’localhost‘;.
! Pozor na správne zadanie znakov apostrof (znaky sú vždy hore, niekedy sa prvý apostrof môže zobrazovať ako čiarka ,).

4. Nastaviť program Homylogic Evaluation Kit Pi pre používanie MySQL
Spustiť program Homylogic Evaluation Kit Pi (tak aby bolo možné zadávanie príkazov) je možné príkazmi cd /; cd /homylogic; ./homylogic;. Pre zmenu databázového klienta zadajte príkaz db set-provider mysql. Pre nastavenie prihlasovacieho hesla zadajte príkaz db set-mysql pass=SemZadajteHeslo.


Povoliť vzdialený prístup je možné pridaním riadkov na koniec súboru príkazom sudo nano /etc/mysql/my.cnf:
[mysqld]
bind-address = 0.0.0.0

Reštartovanie služby MySQL server je možné príkazom sudo /etc/init.d/mysql restart.