Inštalácia aplikácie Homylogic Evaluation Kit Pi

Pomocou tohto návodu je možné nainštalovať hlavný riadiaci program Homylogic Evaluation Kit do zariadenia Rasberry Pi 3 (a novšie) z operačného systému Windows. Návod je určený pre technika, ktorý ovláda základy operačného systému Linux.

V našom obchode je možné zakúpiť hotové zariadenie s už nainštalovaným programom Homylogic Evaluation Kit. Zariadenie je po pripojení pripravené k používaniu.

Pre inštaláciu je potrebné mať k dispozícii nasledujúce súčasti:
Zariadenie Raspberry Pi
– Micro SD kartu (minimálne 10GB)
– Čítačku SD kariet
– Monitor a klávesnica.

1. Stiahnutie operačného systému Raspberry Pi OS (32-bit) Lite
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

2. Inštalácia programu balenaEtcher, ktorý je potrebný pre napálenie operačného systému na SD kartu
https://www.balena.io/etcher/

3. Napálenie operačného systému na SD kartu
Pripojte čítačku s SD kartou do počítača a spustite program balenaEtcher. V programe balenaEtcher je potrebné vybrať stiahnutý operačný systém a zvoliť SD kartu, potvrdením sa spustí napálenie operačného systému. Po úspešnom napálení vložte SD kartu do zariadenia Rasberry Pi.

4. Spustenie zariadenia Raspberry Pi
Pripojte monitor, klávesnicu a adaptér k zariadeniu Raspberry Pi. Pre prvé prihlásenie použite meno pi a heslo raspberry.

5. Základná konfigurácia, zmena hesla.
Po prihlásení do zariadenia, je potrebné spustiť konfiguračný program zadaním príkazu sudo raspi-config. Nastavte nové heslo používateľa pi, napr. homylogic.

6. Nastavenie lokalizácie
V ponuke konfiguračného programu raspi-config vyberte možnosť Localisation Options. V ponuke Change Locale je potrebné vybrať sk_SK ISO-8859-2 a nastaviť ako predvolené. V ponuke Time Zone si zvoľte vaše časové pásmo.

7. Pripojenie do siete LAN a dokončenie základnej konfigurácie
V konfiguračnom programe raspi-config zvoľte Network Options. Nastavte Hostname na homylogic. Ďalej môžete povoliť WiFi alebo pripojiť sieťový kábel. Základná konfigurácia je hotová, ukončite program raspi-config a vykonajte reštart zariadenia.

8. Vypnutie služieb ktoré sa nebudú používať
Zadaním príkazu sudo nano /boot/config.txt sa otvorí súbor, v ktorom je možné zakázať používanie WiFi a Bluetooth. Zariadenie je zvyčajne určené pre pripojenie sieťovým káblom, napr. v skrinke data rack. Pre zakázanie WiFi pridajte na koniec súboru nasledujúci riadok:
dtoverlay=disable-wifi
Pre zakázanie Bluetooth pridajte ešte riadok:
dtoverlay=disable-bt

9. Nastavenie pevnej IP adresy
Zobrazenie aktuálneho stavu sieťového pripojenia je možné zobraziť príkazom ifconfig. Pre nastavenie pevnej IP adresy je potrebné zadať príkaz sudo nano /etc/dhcpcd.conf. Na konci konfiguračné súboru v sekcii Example static IP configuration sa nachádzajú nastavenia pre pevnú IP adresu. Príklad nastavenia:
interface eth0
static ip_address=192.168.16.111/24
static routers=192.168.16.1
static domain_name_servers=192.168.16.1 8.8.8.8
Uložte zmeny v súbore a vykonajte reštart zariadenia príkazom sudo reboot.

10. Stiahnuť a nainštalovať .Net Core
Pre vytvorenie cieľového adresára je potrebné zadať príkaz sudo mkdir /usr/share/dotnet, následne je potrebné nachádzať sa v adresári dotnet zadaním príkazu cd /usr/share/dotnet/. Stiahnutie .Net Core je možné vykonať príkazom sudo wget homylogic.com/downloads/tools/dotnet-sdk-3.1.102-linux-arm.tar.gz, rozbaliť stiahnutý súbor príkazom sudo tar -zxvf dotnet-sdk-3.1.102-linux-arm.tar.gz. Príkazom sudo nano /home/pi/.profile je potrebné otvoriť súbor profilu používateľa a na koniec súboru pridať nasledujúce dva riadky:
export DOTNET_ROOT=/usr/share/dotnet
export PATH=$PATH:/usr/share/dotnet
Vykonajte reštart zariadenia zadaním príkazu reboot. Po reštartovaní zariadenia je možné inštaláciu .Net Core otestovať zadaním príkazu dotnet –info.

11. Vytvorenie adresára homylogic
Pre vytvorenie adresára zadajte príkaz cd / a príkaz sudo mkdir homylogic. Pre nastavenie prístupu k adresáru homylogic pre všetkých používateľov zadajte príkaz sudo chmod 777 -R homylogic.

12. Stiahnutie programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Program je potrebné stiahnuť do adresára homylogic, príkazom cd homylogic. Stiahnuť verziu programu je možné zadaním príkazu wget homylogic.com/downloads/homylogic.tar.gz. Rozbaliť stiahnutý súbor je možné príkazom tar -zxvf homylogic.tar.gz.

13. Nastavenie práv na porty programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Zadajte príkaz sudo setcap ‚cap_net_bind_service=+ep‘ /homylogic/homylogic, čím sa umožní hlavnému programu používanie portov 80 a 443.
! Príkaz obsahuje dva špeciálne znaky apostrof (vždy hore, niekedy sa prvý apostrof môže zobrazovať ako čiarka ,).

14. Automatické spustenie programu Homylogic Evaluation Kit Pi
Spustiť program pre otestovanie funkčnosti je možné príkazom ./homylogic, spustený program je možné vypnúť príkazom exit. Pre nastavenie automatického spustenia programu je potrebné zadať príkaz sudo nano /etc/systemd/system/homylogic.service, čím sa otvorí súbor pre nastavenie služby s automatickým spustením. Do súboru zadajte nasledujúce údaje:
[Unit]
Description=Homylogic Evaluation Kit Pi
[Service]
WorkingDirectory=/homylogic
ExecStart=/homylogic/homylogic
Restart=always
StandardInput=tty
StandardOutput=tty
StandardError=tty
TTYPath=/dev/tty12
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Povoliť automatické spustenie služby (programu Homylogic Evaluation Kit Pi) pri štarte zariadenia je možné príkazom sudo systemctl enable homylogic.service. Službu je možné okamžite spustiť príkazom sudo systemctl start homylogic.service. Stav služby je možné zobraziť príkazom sudo systemctl status homylogic.service.

Inštalácia je hotová, vykonajte reštart zariadenia zadaním príkazu reboot.